Events Published:
0
Events Archived:
1

Description:

Rajeshji

Guru Sri Rajeshji to przede wszystkim nauczyciel duchowy. Jest mistrzem kundalini jogi, tantry, kriya jogi, pracy z energią czakr i sadhany - ścieżki duchowego rozwoju. Jest również ekspertem jogi stosowanej w profilaktyce i terapii schorzeń układu nerwowego, mięśniowego, kostnego i chorób psychosomatycznych. Guru Sri Rajeshji pochodzi z Deoghar w stanie Jharkhand. To miejsce u stóp Himalajów w północno-wschodnich Indiach słynie ze świątyni Shivy. Ukończył Biologię na Uniwersytecie w Delhi, a następnie znany w świecie Uniwersytet Bihar Yoga Bharati, gdzie uzyskał stopień Masters in Applied Yogic Science. Uniwersytet ten został założony przez Swami Niranjan Saraswati, kontynuatora idei swoich mistrzów - Swami Sivananda Saraswati i Swami Satyananda Saraswati (Swami Satyananda to założyciel Bihar School of Yoga). Głównym celem Instytutu Bihar Yoga Bharati jest zachować i odradzać naukę jogi w pełnym jej zakresie, dzięki łączeniu akademickiej i naukowej metodologii z duchową wizją. Sri Rajeshji został inicjowany przez Swami Niranjan Saraswati w Karma Sannyasa i otrzymał duchowe imię Sannyasi Bhargava. Następnie udał się do Rishikesh, gdzie u stóp Himalajów doświadczał życia w ashramie i zgłębiał tajniki tantry.
Mieszka w Bombaju, gdzie od dwunastu lat uczy jogi, prowadzi wykłady i regularne praktyki, a także kursy trenerskie dla terapeutów. Jego warsztaty organizowane były m.in. w Polsce, Francji, Niemczech, Ugandzie.

Events Published:
7
Events Archived:
0

Description:

kobieta plemienna ranjana 0022

Ranjana A. Pomar

Ranjana – współtwórczyni Tantric Tribal Woman w Wielkiej Brytanii i współzałożycielka Living Meditation, Osho Centro Activo w Chile. Ranjana pracuje jako psychoterapeutka,
a także doradca Tantry oraz prowadzi warsztaty w zakresie samorozwoju dla osób indywidualnych i grup. Od najmłodszych lat tęskniła za doświadczaniem życia we wszystkich jego wymiarach, gdzie wszystko jest zawarte w JEDNYM, zamiast oddzielonym od doświadczenia.

W 1988 roku poznała Aktywne Medytacje Osho i zaczęła je praktykować. Medytacja zmieniła jej życie, wprowadzając większą wrażliwość, ekspansję i miłość. W tym czasie Ranjana rozpoczęła także trening neo-szamanizmu w Andach, gdzie doświadczyła głębokiego związku z naturą. Od 2010 roku Ranjana kroczy również Ścieżką Tantry, w której odnalazła jedność i świętość.

Po podążaniu tymi ścieżkami przez ponad 25 lat, połączyła tradycje azjatyckie, tantrę, medytację z rdzenną wizją kosmosu, w której życie, miłość, śmierć i cykle natury istnieją jako jedno w Wielkim Duchu. Warsztaty Ranjany mają na celu zintegrowanie tych tradycji z naszym codziennym życiem, nawet w środowiskach miejskich.

Obecnie jest żywym przykładem i dzieli się nową i świeżą wizją ludzkiego potencjału. Dużo podróżuje i od 20 lat prowadzi warsztaty w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej, Hiszpanii, Francji, Grecji, Estonii, Indiach i Wielkiej Brytanii.

Podczas swojej podróży poznała różnych mentorów i została przeszkolona lub certyfikowana w ramach:

 • Przekaz Linii Andów w Condor Blanco, Chile
 • Tantra Essence, autorstwa Sarity, światowej sławy mentorki Tantry, Wielka Brytania
 • Vigya Bhairav ​​Tantra, na University of Integrated Science, Kalifornia
 • Tantra Consciousness, Homa i Mukto, Brazylia
 • Konstelacje rodzinne, Centro Tara, Murcia, Hiszpania
 • Konstelacje rodzinne, Universidad Centra, Santiago, Chile
 • Osho Mystic Rose TM, w Multiversity w OIMR, Indie
 • Osho No Mind TM, w Multiversity w OIMR, Indie
 • Trauma Healing, Somatic Experience metodą Petera Levina, USA
 • Praca z oddechem (Breathwork), u Petera i Diane Delong, Kalifornia, USA
 • Life Coach, Integrated Coaching Institute, USA
 • Terapia kolorami Aura-Soma w Międzynarodowej Akademii Terapii Kolorami
 • Psychologia, UNED Santiago, Chile

Events Published:
1
Events Archived:
0

Description:

kobieta plemienna ranjana 0022

Ranjana A. Pomar

From an early age she longed to experience life in all its dimensions, where everything is contained in ONE, instead of being separated from the experience. In 1988, she learned about the Osho Active Meditations and began to practice them. Meditation changed her life, introducing greater sensitivity, expansion and love. During this time, Ranjana also began training in neo-shamanism in the Andes, where she experienced a deep connection with nature. Since 2010, Ranjana has also been following the Tantra Path, in which she has found unity and holiness.

After following these paths for over 25 years, she has combined Asian traditions, tantra, meditation with an indigenous vision of the cosmos, where life, love, death, and the cycles of nature exist as one in the Great Spirit. Ranjana workshops are designed to integrate these traditions into our daily life, even in urban environments.

She is now a living example and shares a new and fresh vision of human potential. Ranjana travels a lot and for 20 years she has been running workshops in North, Central and South America, Spain, France, Greece, Estonia, India and Great Britain.

During her journey, she met various mentors and was trained or certified in:

 • ransmission of the Andes Line in Condor Blanco, Chile
 • antra Essence by Sarita, world renowned Tantra mentor, UK
 • Vigya Bhairav Tantra, at the University of Integrated Science, California
 • antra Consciousness, Homa and Mukto, Brazil
 • Family constellations, Centro Tara, Murcia, Spain
 • Family constellations, Universidad Centra, Santiago, Chile
 • Osho Mystic RoseTM, at Multiversity at OIMR, India
 • Osho No Mind TM, at Multiversity at OIMR, India
 • rauma Healing, Somatic Experience by Peter Levin's method, USA
 • Breathwork with Peter and Diane Delong, California, USA
 • Life Coach, Integrated Coaching Institute, USA
 • Aura-Soma Color Therapy at the International Academy of Color Therapy
 • Psychology, UNED Santiago, Chile

Events Published:
5
Events Archived:
0

Description:

rick jarow

Jarow Rick

Dr Rick Jarow jest doktorem nauk humanistycznych i wykładowcą studiów religioznawczych w Vassar College,USA, antropologiem, astrologiem i nauczycielem duchowym. Prowadząc znane od wielu lat warsztaty Antykariera, pomógł już tysiącom ludzi przetransformować swoje życie zawodowe.

Rick Jarow zmienił sposób, w jaki świat myśli o pracy, celu i powołaniu. Jako pionier ruchu anty karierowego i autor książki "Stwórz Pracę, Którą Kochasz” pomógł tysiącom ludzi otworzyć się na intuicję, przekształcić swoje wartości w działanie i odpowiadzieć na swoje prawdziwe powołanie ... zamiast podejmować się kolejnej pracy. W ciągu ostatnich kilku lat twórczość Ricka koncentruje się wokół nauczania o sztuce manifestacji (jak to opisuje w swojej książce i na warsztacie “Alchemia Obfitości”). Podobnie jak w pracy nad karierą i powołaniem, jego nauki wykraczają poza uproszczone podejście które stało się popularne dzięki filmowi "Sekret" i innym filozofiom typu "dostaniesz-to-czego-pragniesz". Nurtują go głębsze alchemiczne możliwości kochania tego, co jest, rozpoznawania większego celu i zmierzania ku własnej uzdrowionej wizji, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i kulturowym.

Rick Jarow prowadzi swoje warsztaty i wykłady na całym świecie, m.in. w Instytucie Omega w Nowym Jorku; Open Center w Nowym Jorku; Esalen w Kalifornii; Hollyhock na wyspie Cortes, Uniwersytecie Naropie w Kolorado oraz w wielu innych centrach konferencyjno-holistycznych w Stanach Zjednoczonych i za granicą. www.rickjarow.com

 

Events Published:
5
Events Archived:
0

Description:

rick jarow

Jarow Rick

E.H. Rick Jarow, Ph.D. has transformed the way the world thinks about their work, purpose and vocation. As the pioneer of the anti-career movement and author of Creating the Work You Love, he has helped thousands open to their intuition, transform their values into action, and answer their true calling… instead of settling for yet another job. In the last few years, Rick’s work has centered around the art and science of manifestation (as offered in his book and workshop, The Alchemy of Abundance).

Similar to his work in career and vocation, these teachings transcend the overly simplistic approach made popular by the movie, “The Secret” and other get-what-you-want philosophies. They dive deeper – into the alchemical possibilities of loving what is, recognizing your greater purpose and moving towards your own healed vision, on both an individual and a cultural level.

Rick’s workshops can be experienced at retreat centers and venues nationwide, including the Omega Institute in New York; the Open Center in New York City; Esalen in California; Hollyhock on Cortes Island, Naropa University in Colorado, and numerous other conference and holistic centers in the U.S. and abroad. . www.rickjarow.com

Events Published:
0
Events Archived:
0

Description:

Riley Kerry i Diane

Kerry i Diane Riley- autorzy jednej z  pierwszych wydanych w Polsce książek o tantrze "Rytuały więzi małżeńskich" (w oryginale: "Tantric Secrets for Man"). Od wielu lat prowadzą na całym świecie warsztaty oraz indywidualne konsultacje dotyczące rozwoju osobowości, seksu, miłości i związków intymnych, łącząc współczesną terapię życia seksualnego ze starożytną wiedzą na ten temat. Prowadzą seminaria na temat sposobów pogłębiania intymności i namiętności w związku miłosnym. Dla kobiet Diane prowadzi cykl warsztatów pt. „Odkrywanie tantrycznej bogini we własnym wnętrzu”. W trakcie tych warsztatów ułatwia ona rozwiązywanie konfliktów między fizycznymi a duchowymi aspektami żeńskiej seksualności.

Kerry i Diane Riley są wysoko cenieni jako wszechstronni, rzetelni znawcy tematu świętej seksualności, tantry i pokrewnych zagadnień.

Rozpoczynali jako nauczyciele jogi i medytacji wykształceni w Satyananda School of Yoga i East West Foundation w Sydney w Australii. Następnie studiowali świętą seksualność, tantrę i Taoizm pod okiem wybitnych nauczycieli z całego świata, m.in. Dr Stephen Chang, Charles i Caroline Muir, Larry Collins oraz David i Ellen Ramsdale. Diane studiowała również zaawansowaną seksualność (advanced sexuality) na Uniwersytecie Moore w USA.

Zapoczątkowali filozofię uświęconej seksualności w Australii. Ich pierwsza książka "Rytuały więzi małżeńskich" (w oryginale: "Tantric Secrets for Man") została wydana na całym świecie w różnych językach. Druga książka, "Seksowna i Święta, seksualne sekrety dla kobiet" (‘Sexy and Sacred, sexual secrets for women”), reprezentuje przełomowe podejście do tantrycznych praktyk dla kobiet. Wydali również płytę DVD pt."Tajemnice Uświęconego Seksu" ("The Secrets of Sacred Sex"), która do tej pory została sprzedana w ponad 200 tys. egzemplarzach.

Prowadzą Australijską Szkołę Tantry (Australian School of Tantra), w której od ponad 25 lat nauczają uświęconej seksualności.

Wywiady z nimi ukazały się w wielu ważnych czasopismach tj. Penthouse magazine, Cleo i Cosmopolitan, a także w telewizji i radiu.

Strony internetowe:

Events Published:
2
Events Archived:
0

Description:

rishi siguard vlote 01

Rishi Sigurd Vlote

rishi siguard vlote 02

I am a German musician and play drums, percussion and a whole range of other instruments and have more than 35 years of experience in music, meditation, trance dance and other transformational work. I trained with teachers such as Osho, Arthur Hull, Frank Natale, Serge Kahili King and others. I have been playing music since I was 12 and produce CDs with various world music artists such as Hamsafar, Prem Joshua, Snatam Kaur, Milarepa, Ashik, Subodha.

As a drummer, music producer and animator, I offer events, seminars, retreats and individual sessions. I mainly work with partners such as Dhwani W. Zapp, Shakya M. Grahe, Harshil Chiostri and others...

My own productions "Forget the Limitations" and "Shamans Return " are widely used in workshops, classes and seminars, as well as at discos and parties. With my bands TranceFormation and The Call Of The Drums, we tour and play all over Europe.

In my shamanic retreats, I create a safe spiritual healing environment for personal insight and growth of inner strength and wisdom. Using ancient rituals and techniques, I invite people to reconnect with Mother Nature's deep wisdom and inner healer, guide and allies.

www.callofdrums.com

Events Published:
2
Events Archived:
0

Description:

rishi siguard vlote 01

Rishi Sigurd Vlote

Jestem niemieckim muzykiem – grającym na bębnach i perkusji oraz całej gamie innych  instrumentów. Mam ponad 35-letnie doświadczenie w muzyce, medytacji, tańcu transowym i innych pracach związanych z transformacją. Szkoliłem się z nauczycielami, takimi jak Osho, Arthur Hull, Frank Natale, Serge Kahili King i inni. Gram muzykę  od 12 roku życia i produkuję płyty z różnymi artystami muzyki świata, takimi jak Hamsafar, Prem Joshua, Snatam Kaur, Milarepa, Ashik, Subodha.

rishi siguard vlote 02Jako perkusista, producent muzyczny i animator oferuję eventy, seminaria i odosobnienia oraz sesje indywidualne. Współpracuję głównie z takimi partnerami jak Dhwani W. Zapp, Shakya M. Grahe, Harshil Chiostri i innymi...

Moje własne produkcje „Zapomnij o ograniczeniach” i „Powrót szamanów” są szeroko wykorzystywane na warsztatach, zajęciach i seminariach, a także na dyskotekach i imprezach. Z moim zespołami TranceFormation i The Call Of The Drums, jeździmy w trasy koncertowe i gramy w całej Europie.

Na moich szamańskich odosobnieniach tworzę bezpieczne duchowe środowisko uzdrawiania dla osobistego wglądu i wzrostu wewnętrznej mocy i mądrości. Używając starożytnych rytuałów i technik zapraszam ludzi do ponownego połączenia się z głęboką mądrością matki natury i wewnętrznego uzdrowiciela, przewodnika i sojuszników.

www.callofdrums.com

Events Published:
0
Events Archived:
3

Description:

Romanowska Anna

Masażystka, joginka, terapeutka , wegetarianka. Wykształcenie: analityk medyczny, 1 i 2 stopień masażu ukończone w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Masażem zajmuje się od ponad 20 lat, profesjonalnie od 11 lat. Obecnie uczy się medycyny chińskiej w Krakowie w instytucie Claude’a Diolosy, nauczyciel- Mattias Hunecke. Ukończyła kursy gotowania według 5 przemian w Warszawie i Krakowie (w Instytucie Medycyny Chińskiej Claude’a Diolosy). Od 11 lat sama gotuje według 5 przemian i prowadzi liczne kursy gotowania.

Jest wieloletnią i wierną uczennicą Gurumaji Chidvilasananda i Baby Muktanandy, ze ścieżki Siddha Yogi, opartej na filozofii siwaizmu kaszmirskiego. Jogę praktykuje od 12 roku życia. Podczas masażu zajmuje się człowiekiem holistycznie, jako całością, nie pomijając sfery psychicznej, mentalnej, duchowej, energetycznej i fizycznej. 

„Po wykonanym masażu poczujesz nie tylko lekkość swojego ciała, ale masaż zdopinguje Cię do działania , doda Ci energii i sił do dalszego życia, rozbudzi uśpione w Tobie zasoby energetyczne. Poczujesz radość i miłość do świata”.

Uwaga: Istnieje możliwość skorzystania z masaży indywidualnych – klasyczny, holistyczny, chiński, shiatsu, bańki chinskie, moksa (konieczne wcześniejsze zapisy) w czasie trwania festiwalu.

 

Events Published:
1
Events Archived:
0

Description:

Rosmarie Weibel

rosmarie weibel

Zaczęła swoją przygodę z Tao, jako młoda dziewczyna, mając 16 lat. Wówczas była to bardzo hermetyczna wiedza, niedostępna dla ludzi na Zachodzie. Później – przez wiele lat uczyła się u Wielkiego Mistrza Mantak Chia w „Tao Garden” w Tajlandii, oraz u Mistrza Zhi Chang-Li w Monachium. Zdobyła tytuł senior-instruktora i od lat uczy na całym świecie takich praktyk jak: Qigong, Tao Jogi, Universal Tao Mistrza Mantak Chia oraz Statycznego

Qigong Mistrza Zhi Chang-Li. Wraca do Polski, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem 35 lat praktyki taoistycznej. Uczy najsilniejszych praktyk znanych jako "Kultywacja Żeńskiej Energii Seksualnej", "Sześć Uzdrawiających Dźwięków", "Wewnętrznego Uśmiechu", „Fuzji 5 Żywiołów”, „Orbity Mikrokosmicznej” czy „Qigong kręgosłupa”. Po pełnej sukcesów karierze w zarządzaniu prowadzi 20-letnią nauczycielską, seminaryjną, doradczą działalność w dziedzinie zdrowia, szkolenia świadomości, oraz radzenia sobie ze stresem - także w biznesie i zarządzaniu. Regularnie prowadzi seminaria „Kultywowanie żeńskiej energii seksualnej” w Szwajcarii i innych krajach.

Contact

© TuiTeraz.eu - Centre For Personal And Spiritual Development "Here And Now" in New Kawkowo.

Address:

New Kawkowo 52 A, the municipality Jonkowo 11-042
Warmia and Mazury region

Phones:

Office: +48 662 759 576
Office: +48 535 285 450
Jacek Towalski: +48 602 219 382
Maja Wołosiewicz-Towalska: +48 606 994 366

kawkowo@tuiteraz.eu

www.tuiteraz.eu